Etiketlənmiş məqalələrə baxılır 'perl'

 What perl version do you use?

Our shared servers do not support perl/CGI at the moment. However, you can use perl if you get...